Käyttäjäsopimus, joka koskee Snoobi Palvelua ("Sopimus")

(Huomaa, että kaikki tämän sopimuksen käännökset ovat vain viitteellisiä)
Yleiset säännöt ja ehdot Snoobi Technology BV löytyy tästä linkistä (PDF)

Tämän sopimuksen tavoite

Tämä sopimus tehdään Snoobi Technology B.V. (" Snoobi ") ja Asiakkaan välillä Asiakkaan oikeudesta käyttää Snoobi Analytics Palvelua ("Palvelu"), jonka tarjoaa Snoobi Technology B.V. Rekisteröitymällä palveluun Asiakas sitoutuu seuraaviin ehtoihin. Moduuleille ja lisäosille voi olla muita, kolmannen osapuolen ehtoja.

Rekisteröinti

Asiakas tai Asiakkaan edustaja rekisteröi Asiakkaan palvelun käyttäjäksi täyttämällä Palvelun tilauslomakkeen tai tilaamalla palvelun jollakin toisella tavalla, jolla Asiakas hyväksyy tämän Sopimuksen. Snoobilla on oikeus hyväksyä tai hylätä rekisteröinti. Molemmat osapuolet sitoutuvat turvaamaan kerättyjen tietojen luottamuksellisuuden. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätiliin ja Asiakkaalle annettavaan salasanaan liittyvistä asioista. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua lakisääteisten normien ja moraalin mukaisesti.

Testijakso

Jos testausjaksosta on sovittu, se on voimassa vain verkkosivustolla tai erillisessä sopimuksessa ilmoitetun ajan, ja organisaatio voi soveltaa sitä vain kerran. Testausjakson käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy sen, että Snoobi ottaa yhteyttä käyttäjään testausjakson aikana antaakseen käyttäjälle tietoja ja tehdäkseen tarjouksen Palvelun jatkokäyttöä varten. Snoobi voi hylätä testausta koskevan hakemuksen tai pysäyttää testauksen testausjakson aikana, jos käyttäjä ei noudata tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteita. Ilmaisen testausjakson aikana palvelun hallinta on rajoitettua.

Kustannukset ja laskutus (yhteenveto, täydelliset tiedot yleisissä käyttöehdoissa)

Ellei toisin sovita, testausjakson aikana ei aiheudu kustannuksia. Maksullinen palvelu veloitetaan Asiakkaalta varsinaisen hinnaston perusteella. Jos palvelun hinnassa tapahtuu muutoksia, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta vähintään kuukautta ennen muutoksen alkamista. Ilmoitetun hinnanmuutoksen jälkeen Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelua varten tehty sopimus muutetun hinnan voimaantulopäivästä alkaen. Asiakas maksaa etukäteen. Maksun eräpäivä on 30 päivää laskun päivämäärästä. Sovelletaan normaalia arvonlisäverokantaa.

Palvelutaso

Palvelu on Ohjelmisto palveluna (SaaS) -ratkaisu. Palvelun käyttö on mahdollista vain käyttämällä Internet-selainta, joka täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset: yleisesti käytettyjen Internet-selainten uusimman tai aiemman version käyttö ja javascriptin käyttö. Palvelun moitteettoman toiminnan varmistamiseksi voidaan vaatia tiettyjen selainten ja Internet-evästeiden käyttöä; käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy evästeiden käytön tähän tarkoitukseen. Snoobi takaa vähintään 99 prosentin kuukausittaisen palvelutason tiedonkeruussa ja 98 % käyttöliittymän saatavuudesta (lukuun ottamatta ennalta ilmoitettuja vaadittuja huoltokatkoja)

Betaversiot ja -toiminnot

On mahdollista, että Snoobi on vielä keskeneräinen tai sitä ei ole vielä testattu riittävästi käytännössä (ns. beetaominaisuudet). Nämä featuers ovat Snoobi käyttäjälle ilmaiseksi. Käyttäjä ei kuitenkaan voi vaatia näiden ominaisuuksien jatkamista Snoobi Tiedotteet. Myös Snoobi ei voida katsoa olevan vastuussa siitä, että se ei (täysin) toimi. Se, onko ominaisuus beetatestivaiheessa, näkyy merkinnässä (ß tai beetaversio); käyttäjälle ilmoitetaan, jos beetatoiminnon käyttö ei ole mahdollista tai käytännöllistä.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on velvollinen pitämään yhteystietonsa ja laskutustietonsa ajan tasalla. Asiakkaalla on velvollisuus antaa nimetylle yhteyshenkilölle tarvittavat tiedot ja valtuudet täyttää tässä sopimuksessa määritellyt velvoitteet, jotka koskevat yhteydenpitoa Snoobiin.

Asiakas sitoutuu olemaan millään tavalla yhdistämättä Snoobin keräämiä tietoja muilla keinoin kerättyjen tietojen kanssa henkilötietojen keräämiseksi yksityishenkilöiltä, elleivät nämä henkilöt ole nimenomaisesti hyväksyneet niitä. Asiakas ei lähetä sähköposteja Snoobin kautta ellei vastaanottaja nimenomaisesti salli sitä etukäteen ja välittömästi kunnioittaa ja käsittelee kaikki tilauksen peruutetut sähköpostit.

API:n käyttöön, Snoobi Datafeediin ja integrointeihin, jotka käyttävät Snoobi -yhteyksiä tai muiden yhteyksiä sovelletaan erillistä Reilun käytön ja Lisenssoinnin käytäntöä.

Snoobin oikeudet ja velvollisuudet

Snoobi pyrkii pitämään palvelun asiakkaiden saatavilla virka-aikana lukuun ottamatta määräaikaisten huoltojen tai odottamattomien teknisten ongelmien aiheuttamista tilapäisistä keskeytyksistä.

Snoobi on oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa Palvelun ominaisuuksia, käytettävyyttä ja laitteistovaatimuksia. Virheiden ja lakisääteisten vaatimusten kriittiset korjaukset toteutetaan mahdollisimman pian. Asiakkaalle ilmoitetaan heti, kun se on käytännössä mahdollista, jos muokatut, lisätyt tai muokatut tiedot muuttuvat asiakkaan järjestelmien muutosten vuoksi. Snoobi ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Snoobi pidättää itsellään oikeuden irtisanoa Palvelu milloin tahansa, jos on syytä uskoa, että Asiakas ei noudata Sopimusta.

Asiakas on vastuussa palvelun käytöstä itselleen aiheutuneista vahingoista, Snoobi tai kolmansille osapuolille. Jos Snoobi on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tämän Sopimuksen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä tai virheistä tai laiminlyönneistä johtuen, tämä korvaus ei voi koskaan ylittää summaa, jonka asiakas on maksanut palvelusta yhden (1) laskutusjakson aikana (täydelliset tiedot ovat Snoobi vakioehdot ja conditoonit. Snoobi ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetty voitto, tietojen ja myynnin menetys, palvelun päättyminen ja siitä mahdollisesti syntyvät tappiot tai omaisuusvahingot. Snoobi ei takaa Palvelua Palvelun eheyden tai soveltuvuuden osalta asiakkaan tiettyyn käyttöön.

Snoobi pidättää itsellään oikeuden solmia API-yhteyden, Snoobi DataFeedin tai linkin kolmannelle osapuolelle, jos Asiakas ei noudata reilun käytön käytäntöä tämän yhteyden osalta.

Tietojen omistaminen

Erityiset tiedot, jotka Snoobi kerää Asiakkaan verkkosivustolta asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ovat Asiakkaan omaisuutta. Asiakkaalla on oikeus käyttää tietoja Sopimuksen mukaisesti. Tiedot ovat Asiakkaan saatavilla Palvelun kautta, ja Asiakkaan oikeus näihin tietoihin rajoittuu ulkoasuun ja muotoon sellaisena kuin se näkyy Palvelussa. Snoobilla on oikeus käyttää anonyymejä tietoja parantaakseen yleistä palvelua, tilastollista analyysia ja esikuva-analyysia.

Jos toisin ei ole sovittu, Snoobi säilyttää tietoja 25 kuukauden ajan (ja arkistoja, jos ne on ostettu erikseen sopimuksen voimassaoloaikana). Ellei toisin sovita, Asiakastiedot poistetaan Snoobi enintään 3 kuukautta sen jälkeen, kun Asiakkaalla ei enää ole aktiivista sopimusta.

Tämän aikana Asiakkaalla on pääsy tähän dataan Palvelun kautta. Snoobi voi käyttää tietojen ja itse tietojen muotoa palvelun mahdollistamiseksi ja parantamiseksi Asiakkaalle. Snoobi ei koskaan toimita Asiakastietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta tilanteita, jotka edellyttävät siirtoa palvelun toimittamista tai jatkamista varten. Snoobi voi toimittaa asiakaskohtaisia tietoja kolmansille osapuolille vain, jos Asiakas on antanut siihen etukäteen nimenomaisen suostumuksensa. Asiakkaan oikeus tietoihin päättyy, kun tämä Sopimus ei enää ole voimassa. Kaikki osapuolet ilmoittavat toimivansa itsenäisesti ja hyväksyvän kaikki tarvittavat säännökset, jotta pääsy tietoihin ja luottamuksellisiin tietoihin on turvallista ja että niiden käyttöä ja saatavuutta koskevia säännöksiä noudatetaan.

Markkinointi

Snoobi on oikeus käyttää asiakastietokantansa tietoja omaan markkinointitoimintaansa. Snoobi voi siirtää tällaisia tietoja kumppaneilleen, jos se on tarpeen palvelutason ylläpitämiseksi. Snoobi ei siirrä asiakastietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen järjestelmän ylläpitämiseksi ja palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi. Snoobi voi käyttää asiakkaan nimeä viitteenä mainitsematta erikseen Palvelun soveltamista.

Sekalaiset

Näiden ehtojen lisäksi osapuolia sitovat Snoobi Technology B.V.:n yleiset ehdot.

Tähän sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakia. Jos tämän sopimuksen yhteydessä ilmenee ristiriitoja, Amsterdamin käräjäoikeudella on toimivalta antaa ratkaisu.