Gebruikersovereenkomst met betrekking tot de Snoobi Dienst (de "Overeenkomst")

(Merk op dat elke vertaling van deze overeenkomst slechts als referentie dient)
Algemene voorwaarden van Snoobi Technology BV zijn te vinden onder deze link (PDF).

Het doel van deze overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Snoobi Technology B.V. ("Snoobi") en de Klant met betrekking tot het recht van de Klant om gebruik te maken van de Snoobi Analytics Dienst ("Dienst") die door Snoobi Technology B.V. wordt aangeboden. Door zich aan te melden voor de Dienst gaat de Klant akkoord met de volgende voorwaarden. Voor modules en add-ons kunnen aanvullende voorwaarden van derden gelden.

Inschrijving

Klant of vertegenwoordiger van de Klant registreert de Klant als gebruiker van de dienst door het bestelformulier voor de dienst in te vullen of de dienst te bestellen via een andere methode waarbij de Klant akkoord gaat met deze overeenkomst. Snoobi heeft het recht de registratie te aanvaarden of te weigeren. Beide partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen. De Klant is verantwoordelijk voor alle zaken die zich voordoen met betrekking tot de gebruikersaccount en het wachtwoord dat aan de Klant wordt verstrekt. De Klant verbindt zich ertoe de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke normen en de goede zeden.

Proefperiode

Indien een pilotperiode is overeengekomen, geldt deze slechts voor de periode zoals vermeld op de website of in een afzonderlijke overeenkomst en kan deze slechts eenmaal door een organisatie worden toegepast. De gebruiker van een pilotperiode stemt er uitdrukkelijk mee in dat Snoobi gedurende de pilotperiode contact opneemt met de gebruiker om de gebruiker van informatie te voorzien en een aanbod te doen voor het verdere gebruik van de Dienst. Snoobi kan de aanvraag voor een Pilot afwijzen of de Pilot gedurende de looptijd stopzetten indien een gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Tijdens een gratis proefperiode is het beheer van de dienst beperkt.

Kosten en facturering (samenvatting, volledige details in de algemene voorwaarden)

Tenzij anders overeengekomen, zijn tijdens de proefperiode geen kosten verschuldigd. De betaalde dienst zal aan de klant in rekening worden gebracht op basis van de actuele prijslijst. Indien er wijzigingen zijn in de prijs van de dienst, zal de klant hiervan ten minste één maand voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte worden gesteld. Na de aangekondigde prijswijziging heeft de Klant het recht om de overeenkomst voor de dienst te beëindigen vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde prijs. De Klant zal vooraf betalen. De vervaldatum voor betaling is 30 dagen na de factuurdatum. Het standaard BTW-tarief is van toepassing.

Service en dienstverleningsniveau

De Dienst is een Software as a Service (SaaS) oplossing. Gebruik van de Dienst is alleen mogelijk door gebruik te maken van een Internet browser die voldoet aan de volgende minimum eisen: gebruik van de laatste of vorige versie van veel gebruikte Internet browsers en gebruik van javascript. Voor een goede werking van de dienst kan het gebruik van specifieke browsers en internetcookies vereist zijn; de gebruiker stemt uitdrukkelijk in met het gebruik van cookies voor dit doel. Snoobi garandeert een maandelijks serviceniveau van ten minste 99% voor gegevensverzameling en 98% van de beschikbaarheid van de gebruikersinterface (met uitzondering van alle vooraf aangekondigde vereiste onderhoudspauzes)

Bètaversies en functionaliteit

Het is mogelijk dat functionaliteit in Snoobi nog onvolledig is, of nog niet voldoende in de praktijk is getest (zogenaamde Beta Features). Deze functionaliteiten worden door Snoobi gratis aan de gebruiker ter beschikking gesteld. De gebruiker kan echter geen aanspraak maken op voortzetting van deze functies in volgende Snoobi releases. Ook kan Snoobi niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet (volledig) functioneren ervan. Of een functie zich al dan niet in een beta-testfase bevindt, is te zien aan de aanduiding (ß of 'Beta'); gebruiker wordt geïnformeerd als het gebruik van een betafunctie niet mogelijk of praktisch is.

Verplichtingen van de klant

De klant is verplicht om zijn contact- en factureringsgegevens actueel te houden. De klant heeft de plicht om de aangewezen contactpersoon te voorzien van de nodige informatie en bevoegdheden om te voldoen aan de in deze overeenkomst gespecificeerde verplichtingen met betrekking tot contact met Snoobi.

De Klant stemt ermee in de door Snoobi verzamelde gegevens op geen enkele wijze te combineren met gegevens die op andere wijze zijn verzameld met het oog op het verzamelen van persoonlijke informatie van individuen, tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend door deze individuen. De Klant zal geen e-mails versturen via Snoobi indien dit niet vooraf expliciet is toegestaan door de geadresseerde en zal eventuele afmeldingsmails onmiddellijk honoreren en verwerken.

Het gebruik van API, de Snoobi Datafeed en integraties die gebruik maken van Snoobi-verbindingen of die van anderen, zijn onderworpen aan een afzonderlijk Fair Use en Licentiebeleid.

De rechten en verplichtingen van Snoobi

Snoobi streeft ernaar de dienst tijdens de kantooruren beschikbaar te houden voor de klanten, met uitzondering van tijdelijke onderbrekingen wegens gepland onderhoud of onvoorziene technische problemen.

Snoobi heeft het recht om de functies, beschikbaarheid en hardwarevereisten van de Dienst te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Kritische correcties van fouten en wettelijke vereisten worden zo snel mogelijk doorgevoerd. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld indien de gewijzigde, toegevoegde of aangepaste gegevens wijzigingen vereisen in de systemen van de Klant. Snoobi is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die dit met zich meebrengt voor de klant. Snoobi behoudt zich het recht voor om de Dienst op elk gewenst moment te beëindigen indien er redenen zijn om aan te nemen dat de Klant de Overeenkomst niet nakomt.

De klant is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de dienst aan zichzelf, Snoobi of aan derden wordt toegebracht. Indien Snoobi verplicht is de Klant te compenseren voor het niet nakomen van de verplichtingen van deze Overeenkomst of als gevolg van fouten of omissies, kan deze compensatie nooit hoger zijn dan het bedrag dat de klant heeft betaald voor de dienst gedurende één (1) factureringsperiode (volledige details staan in Snoobi's standaard Algemene Voorwaarden. Snoobi is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, verlies van gegevens en omzet, beëindiging van de dienst en de verliezen die daaruit kunnen voortvloeien, of schade aan eigendommen. Snoobi geeft geen garantie met betrekking tot de integriteit of de geschiktheid van de Dienst voor een bepaald gebruik door de Klant.

Snoobi behoudt zich het recht voor om een API-verbinding, Snoobi Datafeed of koppeling met een derde partij te sluiten, indien de Klant zich niet houdt aan het 'Fair Use'-beleid met betrekking tot deze verbinding.

Eigenschap van gegevens

Specifieke gegevens zoals die door Snoobi worden verzameld op basis van de overeenkomst met de Klant van de website(s) van de Klant zijn eigendom van de Klant. De Klant is gerechtigd de gegevens te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. De gegevens zijn voor de Klant beschikbaar via de Dienst en het recht van de Klant op deze gegevens is beperkt tot de lay-out en vorm zoals die in de Dienst verschijnt. Snoobi heeft het recht anonieme gegevens te gebruiken om de algehele dienstverlening, statistische analyse en benchmarking te verbeteren.

Indien niet anders overeengekomen, zal Snoobi gegevens opslaan voor een periode van 25 maanden (en archieven indien afzonderlijk aangeschaft gedurende de looptijd van het contract). Tenzij anders overeengekomen, worden klantgegevens maximaal 3 maanden nadat de klant geen actief contract meer heeft, verwijderd van Snoobi's service.

Gedurende deze periode heeft de Klant toegang tot deze gegevens via de Dienst. Snoobi kan het formaat van de gegevens en de gegevens zelf gebruiken om de Dienst aan de Klant mogelijk te maken en te verbeteren. Snoobi zal de gegevens van de Klant nooit aan derden leveren, behalve in situaties die overdracht vereisen voor de levering of voortzetting van de dienst. Snoobi kan klantspecifieke gegevens alleen aan derden leveren als de Klant daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Het recht op de gegevens door de klant eindigt wanneer deze Overeenkomst niet langer geldig is. Alle partijen verklaren onafhankelijk te opereren en alle noodzakelijke voorzieningen te treffen om de toegang tot de gegevens en vertrouwelijke informatie veilig te stellen en te voldoen aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot deze gegevens.

Marketing

Snoobi heeft het recht om de gegevens in haar klantenbestand te gebruiken voor haar eigen marketingactiviteiten. Snoobi mag deze informatie doorgeven aan haar partners indien dit noodzakelijk is om het niveau van de dienstverlening te handhaven. Snoobi geeft geen klantengegevens door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om het systeem te onderhouden en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Snoobi mag de naam van de klant als referentie gebruiken, zonder specifiek de toepassing van de Dienst te vermelden.

Diversen

Naast deze voorwaarden zijn partijen gebonden aan de algemene voorwaarden van Snoobi Technology B.V.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Mochten er conflicten ontstaan in verband met deze overeenkomst, dan is de Rechtbank Amsterdam bevoegd om een uitspraak te doen.