De Snoobi Partnerovereenkomst

Hieronder vindt u de standaard contractvoorwaarden voor een Bronze Snoobi Partner. Als u op zoek bent naar een ander type partnerschap, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Na het doornemen van deze voorwaarden kan een potentiële Snoobi Partner onmiddellijk kiezen om Bronze ("Referral") Partner te worden door het Registratieformulier Snoobi Bronze Partner in te vullen en te ondertekenen.

Elke aanmelding wordt binnen 5 werkdagen door Snoobi beoordeeld en de overeenkomst is pas geldig na bevestiging door Snoobi's Management.
N.B.: voor de contractvoorwaarden is het formele document in de Engelse taal; elke andere taal die hier wordt weergegeven, is slechts ter referentie.

Snoobi Technogy B.V. - Partnerschapsovereenkomst 

1.Doel                                                                                                               

Deze Partnerschapsovereenkomst ("Overeenkomst") bevat algemene voorwaarden voor de Overeenkomst tussen U ("Partner") en Snoobi Techmnology B.V ("Snoobi"). Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor Partner en Snoobi voor de verkoop, levering en service van de Snoobi Analytics Suite van Diensten aan de Klant ("Snoobi Service ").
Partner en Snoobi worden samen aangeduid als "Partijen" of afzonderlijk als "Partij" in deze Overeenkomst.

2. Definities

"Klant "
betekent eindklant of eindgebruiker aan wie Snoobi en/of Partner de Snoobi Dienst verkoopt

"Intellectuele Eigendomsrechten "
betekent alle octrooien, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar), industriële ontwerpen, gebruiksmodellen, handelsmerken en dienstmerken, ongeacht of deze zijn geregistreerd of anderszins geformaliseerd, handelsgeheimen, licenties, formules, logo's, domeinnamen, "trade dress", technieken, auteursrechten, rechten op tekeningen of modellen (met inbegrip van inschrijvingen van modellen en rechten op tekeningen of modellen), in elk geval al dan niet gedeponeerd en met inbegrip van aanvragen voor de toekenning van een van de voorgaande en alle rechten of vormen van bescherming met gelijke of gelijksoortige werking als een van de voorgaande die nu of op enig moment in de toekomst waar ook ter wereld kunnen bestaan.

"Commissie "
Betekent de vergoeding of korting waarop de Partner recht heeft overeenkomstig deze Overeenkomst en de daaraan gerelateerde Partnervoorwaarden

"MRR"
Betekent Maandelijks Terugkerende Inkomsten over de verkoop van de Snoobi Dienst aan Klanten.

"Partnervoorwaarden "
Referral (ook bekend als 'Bronze') Partnervoorwaarden

"Personeel " Elke directeur, werknemer, stagiair of contractant die in enige vorm in dienst is van Partner.

3. Verplichtingen van de Partner

Partner zal zijn verplichtingen uitvoeren in overeenstemming met deze Overeenkomst en de toepasselijke Partnervoorwaarden.
Partner zal ervoor zorgen dat zijn Personeel is uitgerust met alle hulpmiddelen, softwareprogrammalicenties, computers en andere instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
Partner mag onder geen enkele omstandigheid zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoobi.

Deze Overeenkomst is niet bedoeld om een relatie te creëren zoals een franchise, joint venture of arbeidsrelatie, noch een partnerschap van rechtswege tussen de Partijen. Geen van de Partijen mag handelen op een wijze die een andere relatie dan die van onafhankelijke contractant tot uitdrukking brengt of impliceert.Partner of zijn Personeel heeft geen enkel recht om een contract aan te gaan of enige aansprakelijkheid of verplichting aan te gaan of enige andere bindende regeling aan te gaan namens Snoobi anders dan uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst.

5. Recht op gebruik

5.1 Snoobi Eigendom
Snoobi verleent Partner, te allen tijde gedurende de geldigheid van deze Overeenkomst, het recht om gebruik te maken van Snoobi's handelsmerken (met name SNOOBI® en Snoobi-logo) ("Handelsmerken") en alle huidige of toekomstige octrooien, auteursrechten, ontwerprechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten van Snoobi met betrekking tot de Snoobi Dienst, of de promotie, marketing en verkoop van de Snoobi Dienst en voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van haar rechten en de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
Partner zal niet:

 1. Wijziging van de tekst of beschrijving van de Snoobi Service, behalve voor zover dit vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Een dergelijke wijziging zal niet plaatsvinden voordat Snoobi's schriftelijke toestemming heeft gegeven, die niet onredelijk zal worden ingehouden;
 2. Wijziging of verwijdering uit de Snoobi Dienst van een van de Handelsmerken, of de nummers of andere middelen van identificatie gebruikt op of in verband met de Snoobi Dienst;
 3. Gebruik, waar ook ter wereld, van handelsmerken of handelsnamen die zo sterk lijken op een van de Handelsmerken dat verwarring of misleiding kan ontstaan;
 4. een van de Handelsmerken te gebruiken als onderdeel van de bedrijfs- of handelsnaam van Partner; of
 5. een naam of merk aan te vragen of te registreren als handelsmerk of als domeinnaam (website) waar ook ter wereld, die gelijk is aan of overeenstemt met een van de Handelsmerken of een domeinnaam van Snoobi.

  Partner verbindt zich er uitdrukkelijk toe dat hij nu of na afloop van deze Overeenkomst niet zal beweren dat hij enig recht of titel heeft op enig Handelsmerk of enige andere Intellectuele Eigendomsrechten en hij zal op geen enkel moment beweren dat het gebruik van, of verwijzing naar, Handelsmerken door hem op enigerlei wijze enig recht, titel of belang van zijn kant heeft doen ontstaan in en op Handelsmerken of Intellectuele Eigendom.
  Partner zal Snoobi onmiddellijk op de hoogte stellen van elke werkelijke, dreigende of vermoede inbreuk op een van de Handelsmerken of enige Intellectuele Eigendomsrechten, die Partner ter kennis komt, en van elke claim of dreigende claim van een derde partij dat de import van de Snoobi Service, of de verkoop daarvan, inbreuk maakt op het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon.

Daarnaast kan Snoobi Partner toegang geven tot zijn marketing- en verkoopmateriaal, zoals logo's, brochures, whitepapers, banners, foto's, etc. Bij het gebruik van deze materialen stemt Partner in met:

 • de materialen uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst;
 • de materialen niet te wijzigen, aan te passen of anderszins te veranderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoobi;   
 • volledig samen te werken met Snoobi om de materialen te behouden; en
 • alleen de materialen gebruiken die door Snoobi worden verstrekt of die vooraf uitdrukkelijk door Snoobi zijn goedgekeurd.

5.2 Beperkingen

Partner zal het volgende niet doen of trachten te doen, en zal geen van de Klanten of derden toestaan dit te doen, met betrekking tot de Producten en Diensten of een deel daarvan:  

 1. de Snoobi Service te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst, of op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacy- en exportwetgeving.
 2. de Snoobi Service te gebruiken om diensten te verlenen voor of namens een derde partij of deze commercieel te exploiteren voor een ander gebruik dan wat in deze Overeenkomst is overeengekomen 
 3. de Dienst Snoobi te verkopen, door te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verstrekken, te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te herdistribueren, in licentie te geven, in sublicentie te geven, over te dragen, te publiceren, beschikbaar te stellen of anderszins over te dragen op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst;
 4. op enigerlei wijze te concurreren met Snoobi, zoals het bouwen van een concurrerend product of dienst of het anderszins wijzigen van Snoobi Service of het maken van afgeleide werken of het maken van afgeleide werken op basis daarvan, met inbegrip van het bouwen van een product of dienst met behulp van soortgelijke ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van hen of het kopiëren of wijzigen van een of alle van hen;
 5. geen hulpmiddelen voor het testen van de beveiliging te gebruiken om de beveiliging van de Snoobi Service te peilen, te scannen of te proberen binnen te dringen of te achterhalen, of anderszins aan denial of service attacks te doen;
 6. de Snoobi Dienst op enigerlei wijze te beschadigen, te vernietigen, te verstoren, uit te schakelen, te verslechteren, te hinderen of anderszins te belemmeren of schade toe te brengen, met inbegrip van maar niet beperkt tot een Snoobi systeem of de Snoobi's verkoop van de Diensten aan een derde partij, geheel of gedeeltelijk;
 7. de Snoobi Service te gebruiken voor het monitoren van hun beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit, of voor enige andere benchmarking-, vergelijkings- of concurrentiedoeleinden;
 8. enig resultaat van de uitvoering van Snoobi Service openbaar te maken of te publiceren zonder schriftelijke toestemming van de Snoobi
 9. de broncode te wijzigen, te onderwerpen aan reverse engineering, aan te passen, te vertalen, te decompileren of anderszins af te leiden;
 10. software te gebruiken in verband met de Snoobi Dienst die kan vereisen dat enige of alle van de Snoobi Dienst, of andere Intellectuele Eigendomsrechten van de Snoobi of haar derde leveranciers of licentiegevers, worden onthuld of verspreid in de vorm van broncode, gratis beschikbaar worden gesteld aan ontvangers, of zonder beperking kunnen worden gewijzigd door ontvangers;
 11. eigendomsvermeldingen, labels of merken in of op de gehele of gedeeltelijke Snoobi Service te verwijderen, wijzigen of onleesbaar te maken;
 12. xii. de Snoobi Service te gebruiken op een manier die bewust in strijd is met de beste praktijken die op dat moment door de Snoobi worden gepubliceerd.

6. Kosten

Elke partij draagt haar eigen kosten voor de uitvoering van haar verantwoordelijkheden uit hoofde van deze overeenkomst en de toepasselijke partnervoorwaarden die als aanhangsel aan deze overeenkomst zijn gehecht, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen.

7. Belastingen

Alle belastingen die worden geheven op de provisie van de Partner zijn voor rekening van de Partner. Als Snoobi op grond van toepasselijke wetgeving verplicht is om enige bronbelasting, heffing of belasting te betalen met betrekking tot betalingen die uit hoofde van deze Overeenkomst aan Partner verschuldigd zijn, kan Snoobi deze bronbelasting inhouden op de toepasselijke betalingen (Commissies) die aan Partner verschuldigd zijn.

In het geval dat een Belastingautoriteit een Partij in kennis stelt van enige claim, aanslag, kennisgeving van voorgestelde controlecorrectie of ander geschil betreffende een bedrag aan Belasting met betrekking waartoe de andere Partij ingevolge deze Overeenkomst aansprakelijk kan zijn, stelt de ontvangende Partij de andere Partij onverwijld in kennis van een dergelijke aangelegenheid. Een dergelijke kennisgeving bevat feitelijke informatie (voor zover bekend) waarin de beweerde belastingverplichting redelijk gedetailleerd wordt beschreven, en gaat vergezeld van afschriften van kennisgevingen of andere documenten die in verband met een dergelijke kwestie van een belastingautoriteit zijn ontvangen. De Partijen komen overeen samen te werken met elkaar en met elkaars vertegenwoordigers, waaronder accountantskantoren en juridisch adviseurs, teneinde ieder van hen in staat te stellen zijn eigen belastingverplichting nauwkeuriger vast te stellen en die verplichting tot een minimum te beperken voor zover dat wettelijk is toegestaan.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

Snoobi of haar groepsmaatschappijen zijn eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en Diensten.
Niets in deze Overeenkomst mag worden uitgelegd als een overdracht van eigendom van de Intellectuele Eigendomsrechten van een Partij en hangende aanvragen of registraties van het voorgaande waar ook ter wereld of Technology van een Partij aan de andere Partij, uitdrukkelijk, stilzwijgend of anderszins.
Mocht de Partner inbreuk maken op dit artikel 8, dan is de Partner als geliquideerde schadevergoeding aan Snoobi honderdduizend (100.000) euro per inbreuk verschuldigd. Indien de werkelijke schade hoger is dan het bedrag van de vaste schadevergoeding, is de Partner gehouden tot vergoeding van alle geleden schade. 

9. Schadeloosstelling

Snoobi zal Partner schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, acties, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, rechtszaken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en -kosten) die rechtstreeks voortvloeien uit een inbreuk of vermeende inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden die kan worden toegeschreven aan Snoobi Service hieronder, op voorwaarde dat

 1. Partner stelt Snoobi onmiddellijk en binnen zeven (7) dagen nadat hij van een dergelijke vordering in kennis is gesteld, schriftelijk op de hoogte,
 2. Snoobi de controle krijgt over de verdediging daarvan en redelijkerwijs op kosten van Snoobi aan de verdediging meewerkt, en
 3. Partner zal niet instemmen met de schikking van een dergelijke vordering, eis, actie of rechtszaak voorafgaand aan een uitspraak daarover zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoobi. Snoobi is aansprakelijk voor de schadevergoeding die in een rechtszaak wordt toegewezen of die wordt overeengekomen te betalen aan een derde partij als de Partner in overeenstemming met het voorgaande heeft gehandeld.

Niettegenstaande het primaire recht van Snoobiom de verdediging in eigen hand te houden, kan Partner op kosten van Snoobi de nodige stappen ondernemen om zichzelf te verdedigen totdat Snoobi een raadsman aanwijst en de verdediging op professionele wijze start.
In het geval dat een voornoemde vordering, actie of proces tegen Partner wordt gericht, zal Snoobi naar eigen keuze en op eigen kosten aan

 1. het voortgezette recht voor Partner te verwerven om de inbreukmakende Snoobi Dienst te blijven gebruiken,
 2. de inbreukmakende Producten of Diensten vervangen door een gelijkwaardig, niet-inbreukmakend Product of Dienst met een gelijkwaardige functie en prestatie, met behoud van de naleving van de vereisten onder deze Overeenkomst, of
 3. de inbreukmakende Snoobi Dienst aan te passen zodat deze niet meer inbreukmakend is, met behoud van de naleving van de vereisten onder deze Overeenkomst. 

Snoobi is echter niet aansprakelijk indien de vordering (noch aansprakelijk is voor schade)

 1. wordt beweerd door een vennootschap die zeggenschap over Partner uitoefent of die door Partner wordt gecontroleerd;
 2. voortvloeit uit Partner (bijv. verandering van de Snoobi Service buiten Snoobi`s controle;
 3. voortvloeit uit het gebruik van de Snoobi Dienst in combinatie met een product of dienst die niet door Snoobi wordt geleverd; of
 4. had kunnen worden vermeden door het gebruik van een gewijzigde Snoobi Dienst aangeboden door Snoobi of overeenkomstig product/dienst.

Snoobi's aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is beperkt tot deze paragraaf "Schadeloosstelling"

10. Maandelijks terugkerende inkomsten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst komen de Partijen overeen dat Snoobi recht heeft op de Monthly Recurring Revenue (MRR) van de verkoop van de Producten en Diensten aan Klanten in overeenstemming met deze Overeenkomst. 

De Partner heeft recht op een commissie of korting overeenkomstig de toepasselijke Partnervoorwaarden die als bijlage aan deze Overeenkomst zijn gehecht ("Commissie"). De Commissie wordt berekend over het nettobedrag van de facturen, d.w.z. over de effectieve verkoopprijs na aftrek van eventuele bijkomende kosten en na aftrek van alle tarieven of belastingen (inclusief belasting over de toegevoegde waarde) van welke aard dan ook, mits deze bijkomende kosten, tarieven en belastingen afzonderlijk op de factuur worden vermeld.
Tenzij anders is overeengekomen, wordt de Commissie berekend in euro's.
De facturering van de Producten en Diensten door de Klant vindt plaats in overeenstemming met de Partnervoorwaarden.

11. Vertrouwelijkheid

De Partijen zullen alle materiaal en informatie die zij van de andere Partij hebben ontvangen en die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan moet worden aangenomen dat zij vertrouwelijk is ("Vertrouwelijke Informatie"), vertrouwelijk behandelen. Een Partij heeft het recht om: 

 1. Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij alleen gebruiken voor de doeleinden van deze Overeenkomst; 
 2. Vertrouwelijke informatie van de andere partij alleen kopiëren voor zover dat nodig is voor de doeleinden van deze Overeenkomst; en
 3. Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij enkel bekendmaken aan haar Personeel of onderaannemers die Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij dienen te kennen voor de doeleinden van deze Overeenkomst.

De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op materiaal of informatie:

 1. die algemeen beschikbaar of anderszins openbaar is; of 
 2. die een Partij rechtmatig van een derde heeft ontvangen zonder enige daarmee verband houdende geheimhoudingsverplichting; of 
 3. die een partij onafhankelijk heeft ontwikkeld zonder gebruik te maken van materiaal of informatie die zij van de andere partij heeft ontvangen; of
 4. die een partij openbaar moet maken op grond van een wet, een decreet of een ander door de autoriteiten uitgevaardigd bevel of een rechterlijk bevel.

De vertrouwelijkheid blijft geldig tijdens de geldigheidsduur van de Overeenkomst en drie (3) jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst. De Partijen zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ook hun Personeel de vertrouwelijkheid naleeft.

12. Klantgegevens

De Intellectuele Eigendomsrechten en de eigendom van de Klantgegevens berusten bij de Klant of een door de Klant schriftelijk aangewezen derde.
Partijen zijn gerechtigd de Klantgegevens uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden van de overeenkomst met de Klant. Partijen zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen ter bescherming van de Klantgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.
Beide Partijen zijn verplicht de andere Partij desgevraagd de informatie met betrekking tot de Klantfacturering te verstrekken. 

13. Aansprakelijkheid voor schade 

De Partij is aansprakelijk voor de directe schade die de andere Partij lijdt als gevolg van het handelen of nalaten van de Partij in het kader van deze Overeenkomst. De partij is aansprakelijk voor het werk van haar personeel, agenten en onderaannemers.
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor winstderving, of voor enige andere bijzondere, gevolg- of incidentele schade van welke aard dan ook, noch voor enig verlies of enige schade of enig letsel aan personen, hetzij direct, indirect of gevolgschade.
Geen beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor schade die door een Partij opzettelijk of door grove nalatigheid wordt veroorzaakt, of door inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten Sectie 5.1 en Sectie 8, of schending van vertrouwelijkheid Sectie 11.
Niettegenstaande alles wat in deze sectie 14 is vermeld, is Snoobi alleen verantwoordelijk voor schade waarvan bewezen is dat deze te wijten is aan haar eigen opzettelijke of ernstige daad van nalatigheid. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat overeenkomt met de Monthly Recurring Revenue (MRR) van de voorafgaande drie (3) maanden van Snoobi. Schadevergoeding moet worden gevorderd tegen Snoobi binnen een maand na het ontdekken van de schade of wanneer deze had moeten worden ontdekt.

14. Overmacht

Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming in de nakoming ten gevolge van omstandigheden waarover de partij geen controle heeft ("overmacht"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot; arbeidsconflicten, stakingen, uitsluitingen, rellen, oproer, branden, overstromingen, verklaarde of niet verklaarde oorlogen, burgeroorlogen, uitvoerbeperkingen, embargo's, vertragingen in de levering, defecten of tekorten aan grondstoffen van leveranciers, stroomtekorten, valuta- of andere beperkingen veroorzaakt door wetten, verordeningen of bevelen van enige regering, overheidsinstantie of -instantie of door enige bovenliggende onvoorzienbare omstandigheden die buiten de macht van een van beide Partijen vallen. De partijen stellen gezamenlijk een noodplan op om het potentiële effect van een dergelijke gebeurtenis aan te pakken.

Een Partij waarvan de prestatie wordt beïnvloed door een geval van overmacht stelt de andere Partij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis, bij gebreke waarvan haar recht om van de prestatie te worden vrijgesteld vervalt, alsmede van de beëindiging van het geval van overmacht. Bovendien zal die partij alle redelijke inspanningen leveren om de oorzaak te vermijden of weg te nemen en de uitvoering met zo weinig mogelijk vertraging te hervatten.

Indien de duur van de overmachtsituatie langer is dan zes (6) maanden of naar verwachting langer zal zijn, kunnen beide Partijen deze Overeenkomst beëindigen zonder dat zulks tot enigerlei verplichting ten gunste van de andere Partij leidt.

15. Beëindiging en opzegging  

15.1 Effectiviteit en beëindiging
Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening (hetzij schriftelijk, hetzij in overeengekomen elektronische vorm) door beide Partijen en blijft tot wederopzegging van kracht. ("Termijn"), behoudens beëindiging door één van beide Partijen met inachtneming van een schriftelijke opzeggingstermijn van zes (6) maanden door één van beide Partijen. 

15.2 Tussentijdse beëindiging
Onverminderd de rechten of rechtsmiddelen die de partijen jegens elkaar kunnen doen gelden of onverminderd enige andere bepaling van deze overeenkomst, kan elk van beide partijen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving beëindigen indien: 

 1. een bevel wordt uitgevaardigd tot het faillissement, de liquidatie of de vereffening (of een soortgelijke gerechtelijke procedure) van de andere Partij of de andere Partij een akkoord of regeling aangaat met haar schuldeisers of een curator of bewindvoerder laat aanstellen voor alle of een deel van haar activa of ondernemingen of een soortgelijke actie onderneemt of ondergaat ten gevolge van een schuld; 
 2. zich een belangrijke verandering voordoet in de eigendom, de juridische structuur of de financiële situatie van een van beide Partijen, dan wel een belangrijke verandering in de bedrijfsactiviteiten van Partner; of
 3. de andere Partij, ongeacht de reden, een wezenlijke inbreuk pleegt op de voorwaarden van deze Overeenkomst en deze inbreuk niet ongedaan maakt (indien deze ongedaan kan worden gemaakt) binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een kennisgeving van de andere Partij betreffende deze inbreuk.

De beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de handhaving van enige bepaling van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om bij of na de beëindiging in werking te treden of van kracht te blijven.
De beëindiging, het aflopen of de opzegging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de verplichtingen en plichten die vóór de beëindiging, het aflopen of de opzegging zijn ontstaan. 

15.3 Gevolgen van beëindiging
Bij beëindiging, afloop of opzegging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook zal Partner: 

 1. te stoppen met het promoten, marketen of adverteren van de Snoobi Dienst, of enig gebruik te maken van de Handelsmerken of enige Intellectuele Eigendomsrechten of enige merken die er verwarringwekkend veel op lijken;
 2. niet langer op enigerlei wijze te beweren dat Partner door Snoobi is aangewezen om de Snoobi Dienst te promoten of te verkopen; en
 3. Partner zal, op eigen kosten, binnen één (1) maand alle monsters van de Snoobi Dienst en al het reclame-, promotie- of verkoopmateriaal met betrekking tot de Snoobi Dienst die dan in het bezit van Services zijn, naar Snoobi sturen.

Partner heeft geen recht op enige vergoeding voor goodwill of soortgelijke compensatie of schade, wanneer deze Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd.
In het geval deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, is Snoobi gerechtigd om de Klant over te nemen, en het onderhoud en elke andere benodigde Snoobi Dienst met de Klant overeen te komen en/of de Klant een andere Partner toe te wijzen, zodat aan de behoeften van de Klant in verband met de Snoobi Dienst zal worden voldaan.

16. Andere voorwaarden

16.1 Niet-werving
Voorts is het de Partner gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en twaalf (12) maanden daarna ten strengste verboden om direct of indirect een directeur, adviseur, vertegenwoordiger, werknemer of stagiair in dienst van Snoobi te werven of te benaderen voor werving. Indien een werving of andere betrokkenheid zoals hierboven beschreven toch plaatsvindt, is de wervende Partij verplicht om als vaste schadevergoeding aan de andere Partij een bedrag te betalen van twaalf (12) maanden salaris van de geworven directeur, werknemer of stagiair toen hij/zij in dienst was bij de andere Partij.

16.2 Persoonsgegevens
Snoobi is niet verplicht om persoonsgegevens van de Klanten (of natuurlijke personen die de Klant vertegenwoordigen of diensten of werkzaamheden voor hen verrichten) die een overeenkomst met Snoobi hebben uitgevoerd, met Partner te delen.
Als de Partner persoonsgegevens van Klanten voor eigen intern gebruik wil bewaren, moet de Partner vooraf rechtstreeks toestemming krijgen van de betreffende Klanten (of natuurlijke personen die de Klant vertegenwoordigen of diensten of werkzaamheden voor hen verrichten). Partner zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Partner is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens van betrokkenen in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt en verzameld. 

16.3 Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

16.4 Wijzigingen
Snoobi behoudt zich alle rechten voor om deze Overeenkomst en de Partnervoorwaarden te wijzigen. Snoobi zal Partner op de hoogte stellen van updates of wijzigingen in deze Overeenkomst of toepasselijke Partnervoorwaarden via e-mail aan de aangewezen contactpersoon van de Partner die is gedefinieerd voor het partnerschap. Als de Partner niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Overeenkomst of de Partnervoorwaarden, kan de Partner de Overeenkomst beëindigen met een schriftelijke opzegtermijn van drie (3) maanden.

16.5 Geschillen
Indien in verband met deze overeenkomst een geschil ontstaat, zullen de partijen trachten dit op te lossen door middel van onderhandelingen. Indien de onderhandelingen geen resultaat opleveren, zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst definitief worden beslecht overeenkomstig het Reglement van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) in Nederland door een of meer scheidsrechters. De taal van de arbitrage zal Engels zijn. De plaats van de arbitrage is Amsterdam, Nederland.

16.6. Overdracht
Een Partij heeft niet het recht om deze Overeenkomst of een deel ervan over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Snoobi heeft echter het recht om de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij. Voor alle duidelijkheid: een fusie of een verkoop van (een deel van) de bedrijfsactiva van Partner wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst geïnterpreteerd als een overdracht.

16.7. Geen exclusiviteit
Deze Overeenkomst beperkt Snoobi niet tot het aangaan van enige vorm van partnerovereenkomst met andere partijen of tot het regelen van de verkoop en marketing van de Producten en Diensten.

Aanhangsel 1 - Voorwaarden voor Bronze ("Referral") Partners

Referral Partner (ook bekend als "Bronze Partner") zal Klant leads verstrekken aan Snoobi die de Producten en Diensten aan de Klant zal verkopen, leveren en factureren. 

Kwalificaties:
Er zijn geen kwalificaties voor Referral Partners. Iedereen die Klantenleads wil verstrekken aan Snoobi kan een Referral Partner worden.
Vergoeding:
(1) Snoobi betaalt de Referral Partner een Referral vergoeding gelijk aan twintig procent (20%) van de Monthly Recurring Revenue (MRR) die Snoobi ontvangt uit de verkoop van de standaard Snoobi Service aan Klanten die door de Referral Partner zijn doorverwezen tot een maximum van vierentwintig (24) maanden vanaf het begin van de Overeenkomst met de Klant. Daarna worden geen extra commissies meer betaald aan de Referral Partner, zelfs niet indien de Klant zijn abonnement op Snoobi's Producten en/of Diensten verlengt.
(2) Snoobi betaalt de Referral Partner een Referral vergoeding gelijk aan tien procent (10%) van de klantspecifieke ontwikkelings-, trainings- of betaalde en gefactureerde klantenservicetaken en -projecten die door de Referral Partner zijn doorverwezen voor de duur van het abonnement van de Klant op de Snoobi Dienst.
(3) Snoobi rapporteert de MRR verkoopbedragen van de Producten en Diensten elke drie (3) maanden aan Partner. De Referral Partner is gerechtigd om de Referral vergoeding van Snoobi te factureren op basis van de rapportages. Snoobi zal de Referral vergoeding binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een geldige factuur betalen. Indien Partner nalaat de Referral vergoeding binnen drie (3) maanden na kennisgeving door Snoobi te factureren, dan vervalt deze Referral vergoeding en vervalt elke aanspraak op deze Referral vergoedingen.

[EINDE]

Meer informatie over onze oplossingen